Доставка - eFarma
Телефон в Херсоні

0 800 508 118

с 9:00 до 18:00

Телефон в Миколаєві

050 494 88 40

Цілодобово,
без вихідних

На суму

234 234 грн.
Кошик 9
Пошук і резервування медикаментів

Доставка

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКУПУ ТА/АБО ДОСТАВКИ
 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА/АБО ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Цей документ є публічною пропозицією (офертою) Приватного підприємства «Поштовий
квартал» (надалі за текстом «Виконавець») від імені якого на підставі статуту діє директор
Олександров О.А. керуючись ст.633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому
колу осіб укласти Договір доручення на здійснення Повіреним від імені, на користь та за рахунок
Довірителя викупу та/ або доставки лікарських засобів та/або виробів медичного призначення,
що доступні для замовлення на веб-сайті https: //efarma.com.ua/ (надалі відповідно «Товари» та
«Сайт») з наступною передачею (доставкою) придбаних Товарів такому Довірителю.
Укладення цього договору здійснюється шляхом приєднання до нього Довірителя
автоматично після створення Замовлення на Сайті з доставкою Товарів через Кур`єрську
доставку «Поштовий квартал».
 
Визначення термінів
 
Довіритель – будь яка повністю дієздатна фізична особа яка здійснила замовлення Товару на
Сайті та обрала доставку такого замовлення шляхом використання Платформи.
Договір доручення – домовленість яка не потребує довіреності між Повіреним та Довірителем,
досягнута шляхом розміщення Довірителем у Платформі пропозиції на виконання Замовлення на
кур’єрську доставку, що акцептована Повіреним.
Замовлення – вимога до Повіреного від імені, на користь та за рахунок Довірителя викупити
та/або доставити Товари з Сайту.
Кур’єр – будь яка повністю дієздатна фізична особа яка приєднана до Платформи Виконавця для
пошуку акцепту та використання Замовлень.
Повірений - Кур’єр, що здійснив акцепт (прийняття) пропозиції Довірителя опублікованої у
Платформі.
Платформа- сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і
программного забезпечення, що належить ПП «Поштовий квартал» і містить необхідні
функціональні підсистеми, що забезпечують реєстрацію Користувачів, зберігання інформації про
них , взаємодію Користувачів при наданні Послуг доставки. Використання Платформи полягає у
автоматичному розміщенні у такій Платформі пропозиції Довірителя після створення
Замовлення на Сайті та погодженням з умовами доставки. Використання Платформи не потребує
від Довірителя якихось додаткових дій.
 
1. Предмет договору
 
1.1. За цим договором Виконавець зобов`язується забезпечити публікацію у Платформі
пропозиції Довірителя, що адресована невизначеному колу Повірених, про надання послуги
викупу та/або доставки Товарів такому Довірителю, а також зобов`язується забезпечити технічну
можливість акцепту цієї пропозиції Повіреним, а Довіритель зобов`язується послуги викупу
та/або доставки Товарів від такого Повіреного прийняти, оплатити їх та відшкодувати
Повіреному витрати понесені таким Повіреним на викуп цих товарів.
 
2. Порядок укладення і виконання Договору доручення
2.1. З метою укладання Договору доручення Довіритель зобов`язаний:
2.1.1. обрати Товари та створити Замовлення;
2.1.3. клікнути на кнопку Доставка та ознайомитись з можливими видами доставки та цінами цих
послуг від Кур`єрської служби «Поштовий квартал» та відправити Замовлення.
2.2. Після створення Замовлення Виконавець зобов’язується забезпечити публікацію у
Платформі такого Замовлення таким чином, щоб вказане Замовлення було доступне до акцепту
будь яким Повіреним. Повірений, який прийме це Замовлення зобов`язаний зв’язатись з
Довірителем та домовитись про час та місце доставки Замовлення.
2.3. Після акцепту Замовлення Повіреним Договір вважається укладеним, після чого Повірений
зобов`язуэться його виконати, а Виконавець зобов`язується згідно Правил забезпечити виконання
Повіреним такого Договору доручення, а саме викупити та/або доставити Товар який зазначений
Довірителем у Замовленні з Сайту. Виконавець не є Повіреним і не доставляє Товар з Сайту
особисто.
2.4. Доставка Замовлень здійснюється між двома адресами в межах м. Херсон.
2.5. Для виконання Договору доручення Довіритель не зобов`язаний надавати Повіреному
довіреність. Укладений договір доручення за правилами, що вказані у п.2.1 – 2.3 є достатнім та
належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за
рахунок Довірителя.
2.6. Довіритель після підтвердження відповідного Замовлення не має права змінювати перелік
Товарів, які він доручає купити/ доставити Повіреному, але може створити інше Замовлення
шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті.
2.7. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний
розсуд на будь-якому етапі. При цьому Виконавець зобов`язується поновити публікацію
пропозиції Довірителя у Платформі таким чином, щоб вона стала доступною до акцепту новим
Повіреним.
2.8. Ні Виконавець, ні Повірений не несе відповідальності за якість та наслідки споживання
Товарів доставлених з Сайту.
2.9. Сторони у своїх правовідносинах керуються чиним законодавством України, з урахуванням
цього Договору.
 
3. Зобов`язання сторін.
 
3.1. З метою укладення та виконання Договору доручення Виконавець зобов’язується:
3.1.1. своєчасно та належним чином здійснювати публікації пропозицій Довірителів у
Платформі;
3.1.2. забезпечувати можливість якнайшвидшого акцепту пропозицій Повіреним;
3.1.3. контролювати виконання Договору доручення Повіреним у частині дотримання строків
викупу/ доставки Товарів з Сайту;
3.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов`язання:
3.2.1. прийняти від Повіреного Замовлення та оплатити такому Повіреному вартість доставки і
відшкодувати витрати на придбання Товарів готівкою;
3.2.2. здійснювати розрахунки виключно в національній валюті України.
 
4. Умови оплати винагороди Повіреного та компенсації його витрат.
 
4.1. Винагорода Повіреного не включається у вартість замовлених Товарів.
 
4.2. Вартість послуг Повіреного відображається на Сайті при створенні Замовлення.
4.3. Вартість Товарів відображається на Сайті при створенні Замовлення.
4.4. Підтвердженням витрат Повіреного є розрахунковий документ(фіскальний, товарний чек,
тощо) виданий Сайтом при розрахунку Повіреним за Товар.
4.5. Повірений не є фізичною особою-підприємцем та не представляє юридичну особу відтак не
надає Довірителю розрахункових документів про вартість послуги з викупу/доставки.
4.6. Оплата винагороди Повіреного та компенсація витрат вважаються здійсненими Довірителем
з моменту отримання Повіреним готівки у відповідній сумі.
 
5. Відповідальність сторін за цим Договором та Договором доручення.
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть
віповідальність відповідно до законодавства України.
5.2. За Договором доручення Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за:
5.2.1. будь-які дії/ бездіяльність будь-яких третіх сторін;
5.2.2. будь-які непрямі збитки і/або упущену вигоду Довірителя і/або третіх сторін;
5.2.3. будь-які помилки Довірителя при створенні Замовлення та їх наслідки.
5.3. Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність
відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих під час створення Замовлення.
5.4. Якщо Довіритель відмовляється від своєчасного одержання Товарів ( в тому числі не
відповідає на дзвінок Повіреного, або вимкнув телефон) протягом 2-х календарних днів,
Повірений має право розпорядитися Товаром придбаним для Довірителя на власний розсуд та
позбавляється обов`язку передати такий Товар Довірителю.
6. Форс – мажор.
 
6.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне
невиконання зобов`язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин непереборної
сили, які роблять неможливими виконання Сторонами своїх зобов`язань та діють поза контролем
Сторін.
 
7. Інші умови.
 
7.1. Виконавець зобов`язується зберігати у таємниці будь-яку інформацію та дані, які надані
Довірителем у зв`язку з укладенням цього Договору, не розкривати її та не розголошувати в
загальному вигляді або у частині без попередньої письмової згоди другої сторонни цього
Договору.
 
8.Термін дії договору.
 
8.1. Договір набуває чинності з моменту створення Замовлення на Сайті і припиняє свою дію з
моменту завершення виконання Договору доручення або відмови Довірителем від Договору
доручення.
 
9. Прикінцеві положення.
 
9.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством
України.
9.2. Усі претензії за даним Договором можуть подаватись за адресою, що вказана нижче.
 
9.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку
недосягнення згоди, справа передається у відповідний суд на території України у відповідності з
чинним законодавством України.
9.4. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології
українською мовою.
9.5. Довіритель повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до
Платформи для цілей виконання даного Договору і додержанням вимог законодавства.
 
ВИКОНАВЕЦЬ:
ПП «Поштовий квартал»
юр. адреса: м. Херсон, вул. К. Цеткін, 15
факт адрес: м. Херсон, вул. К. Цеткін, 15
р/р UA263282090000026006010005649
АБ "Південний", м. Одеса
МФО 328209
код ЄДРПОУ 39121742
телефон офісу +38 (066) 777 86 17